பக்கங்கள்

வியாழன், 21 ஜூன், 2018

யோகா அல்ல ஓகம் !!!

தமிழர்களின் ஓகக் கலையை மீட்போம்! தமிழ்ச் சித்தர்கள் உலகிற்கு வழங்கிய ஒப்பற்ற ஓகக்கலைகளின் தமிழ்ப்பெயர்களை அறிவோம்!!

இத்தனை காலங்கள் நம்முடைய கலைகளை வடநாட்டு ஆரியர்கள் சமஸ்கிருத பெயர் சூட்டி அவர்கள் கலைகளாகவே மாற்றினர்.

தமிழகத் தமிழர்களும் இந்த ஓகக் கலைகள் யாவும் தமிழர்களுடைய கலைகள் அல்ல அவை ஆரியக் கலைகள் என்றே நம்பி வந்தனர்.

அதனால் இக்கலைகளின் தமிழ்ப் பெயர்களை மீட்க எந்த நடவடிக்கையும் தமிழ் ஆசிரியர்களே எடுக்க வில்லை என்பது வேதனையான விடயம்.

மேலும் சமஸ்கிருத மொழியில் ஓகக் கலைகளை சொல்லிக் கொடுப்பது தான் மேன்மையான அறிவு என்றும் கருதினர்

சில தமிழ் ஆசான்கள்.
தமிழில் சொல்லிக் கொடுத்தால் அது எளிதில் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அதனால் தங்கள் தொழில் பாதிக்கப்படும் என்றும் சிலர் கருதினர்.

ஆரியர்களும் அவ்வாறே புரியாத மொழியில் ஓகக் கலைகளை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வந்தனர்.

அதனால் ஒட்டுமொத்த ஓகக் கலைகளுக்கும் தாங்கள் தான் உரிமைதாரர்கள் என்றும் கூறிவருகின்றனர் ஆரிய மதத்தினர்.

இந்நிலையில் தமிழ்நெறி வாழ்வியல் ஆசான் திரு. குப்பு அசித்தர் தமிழர்களின் ஓகக் கலைகளின் பெயர்கள் முழுவதையும் இப்போது மீட்டு நமக்கு தந்துள்ளார் என்பது மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும்.

தமிழர்கள் யாவரும் இனி ஓகக் கலைகளை தங்கள் தாய்மொழியிலேயே எளிதில் பயிலலாம்.

இக்கலைகள் குறித்த ஐயங்களை திரு குப்பு அசித்தர் அவர்களை தொடர்பு கொண்டும் தெளிவடையலாம்.

ஓக இருக்கைகளின் தமிழ்ப் பெயர்களுக்கு இணையான பிற மொழிப் பெயர்கள் பட்டியல்
தமிழ்ப் பெயர்கள் , வடமொழிப் பெயர்கள், ஆங்கிலப் பெயர்கள்:-

1. ஞாயிறு வணக்கம் - சூரிய நமசுகாரம் - SALUTE TO THE SUN

2. ஒற்றைக்கால் ஞாயிறு வணக்கம்- ஏகபாத சூரிய நமசுகாரம் - SALUTE THE SUN ON ONE LEG

3. அரை நிலாவிருக்கை - அர்த்த சந்திராசனம் - CRESCENT POSTURE

4. மலையிருக்கை - மேரு ஆசனம் - MOUNTAIN POSTURE

5. மலை நிமிர்வு இருக்கை - தாடாசனம் - MOUNTAIN ERECT POSTURE
நிலைத்திணை / பயிர் உயிரிகள் - PLANTS

6. தாமரை இருக்கை - பத்மாசனம் - LOTUS POSTURE

7. எழும்பு தாமரை இருக்கை - உத்தித பத்மாசனம் - RAISED LOTUS POSTURE

8. பூட்டிய தாமரை இருக்கை - பத்த பத்மாசனம் - LOCKED LOTUS POSTURE

9. நாணல் முதுகு இருக்கை - பச்சிமோத்தாசனம் - BACK ERECTING POSTURE

10. மரவிருக்கை - டோலாசனம் - TREE POSTURE

11. மூங்கில் வளைவு இருக்கை, கை கால் இணைவிருக்கை / - பாத அசுதாசனம் - HAND AND FOOT POSTURE
விலங்கு - CREATURES
நீர் உயிரிகள் - AQUATICS

12. தவளை இருக்கை - பெக்காசனம் - FROG POSTURE

13. மீன் இருக்கை - மச்சாசனம் - FISH POSTURE

14. சுறவம் இருக்கை - மகராசனம் - SHARK POSTURE

15. முதலை இருக்கை - மக்கராசனம் - CROCADILE POSTURE

16. சங்கு இருக்கை /
உடல் முறுக்கும் இருக்கை - வக்ராசனம் - SEA SHELL POSTURE

17. ஆமை இருக்கை - கூர்மாசனம் - TORTOISE POSTURE 18. கை நீட்டிய ஆமை இருக்கை விக்சேபம் கூர்மாசனம் - HAND STRETCHED TORTOISE POSTURE
ஊர்வன - REPTILES

19. தேள் இருக்கை - விருச்சிக ஆசனம் - SCORPION POSTURE

20. பாம்பு இருக்கை - புசங்காசனம் - SERPENT POSTURE
நடப்பன - VERTEBRATE

21. ஆமுகவாய் இருக்கை - கோமுகாசனம் - COW FACE POSTURE

22. ஆவினிருக்கை - கோவாசனம் - COW POSTURE

23. பூனை இருக்கை - பில்லியாசனம் - CAT POSTURE

24. ஒட்டகவிருக்கை - உசர்ட்டாசனம் - CAMEL POSTURE

25. நாய்முக இருக்கை - அதோமுக சுனங்கனாசனம்- DOG FACE POSTURE

26. புலி இருக்கை - வியாகராசனம் - TIGER POSTURE

27. அரிமா இருக்கை - சிம்மாசனம் - LION POSTURE

28. மிடுக்கான குதிரை இருக்கை - கம்பீர அசுவினி தீரனாசனம்- BRA

29. முயல் இருக்கை - சசாங்காசனம் - RABBIT POSTURE

30. நரி இருக்கை - மார்சரி ஆசனம் - FOX POSTURE
பறப்பன - AVES & INSECTS

31. வெட்டுக்கிளி இருக்கை - சலபாசனம் - GRASSHOPPER (LOCUST) POSTURE

32. அரை வெட்டுக்கிளி இருக்கை - அர்த்தசலபாசனம் - SEMI GRASSHOPPER POSTURE

33. மயிலிருக்கை - மயூராசனம் - PEACOCK POSTURE

34. புறாவிருக்கை - கப்போட்டாசனம் - DOVE POSTURE

35. பறக்கும் புறாவிருக்கை - உடுத்தாஉவா கப்போர்ட்டா- FLYNG DOVE POSTURE

36. கொக்குவிருக்கை - பக்காசனம் - CRANE POSTURE

37. ஒற்றைக்கால் கொக்குவிருக்கை - ஏகபாத பக்காசனம் - SINGLE FOOTED CRANE POSTURE

38. கலுழன் இருக்கை - கருடாசனம் - EAGLE POSTURE

39. சேவல் இருக்கை - குக்குடாசனம் - COCK POSTURE

40. நிற்கும் மயிலிருக்கை - கடுடா மயூராசனம் - STANDING PEACOCK POSTURE

41. வாத்து இருக்கை - அம்சாசனம் - DUCK POSTURE

நடனம் - DANCE
42. நடன இருக்கை - நடனாசனம் - POSTURE OF NATARASA

43. களிக்கூத்து - ஆனந்த தாண்டவம் - PLEASURE DANCE POSTURE

44. கூத்தரசன் இருக்கை - நடராச ஆசனம் - KING OF DANCE POSTURE

45. வீர அடைவு இருக்கை - வீர அனுமான் ஆசனம் - BRAVE STEP POSTURE
1முத்திரை - GESTURE

46. ஓக முத்திரை - யோகமுத்ரா - OGAM GESTURE

47. பெரு முத்திரை - மகாமுத்ரா - GREAT GESTURE

48. படையல் முத்திரை - அஞ்சலி முத்ரா - HOMAGE GESTURE

49. குதிரை மலவாய் முத்திரை - அசுவினி முத்ரா - HORSE’S ANAL GESTURE

50. ஆறுமுக முத்திரை - சண்முக முத்ரா - HEXAGON GESTURE

கருவிகள் - TOOLS :-

51. நாற்காலி இருக்கை - உட்கட்டாசனம் - CHAIR POSTURE

52. அரசரிருக்கை - பூரண உட்கட்டாசனம் - THRONE POSTURE

53. சக்கரவிருக்கை - சக்ராசனம் - WHEEL POSTURE

54. அரைசக்கரவிருக்கை - அர்த்தகடி சக்கராசனம் - SEMI WHEEL POSTURE

55. வில்லிருக்கை - தனுராசனம் - BOW POSTURE

56. காதருகுவில்லிருக்கை - ஆகர்ண தனுராசனம் - EXTENDED BOW POSTURE

57. படகிருக்கை / நாவாய் இருக்கை - நவாசனம் - BOAT POSTURE

58. முக்கோணவிருக்கை - திரிகோனாசனம் - TRIANGLE POSTURE

59. பரிமாற்ற முக்கோணவிருக்கை - பரிவர்த்த திரிகோனாசனம்- TRANSFER TRIANGLE POSTURE

60. கலப்பை / ஏர் / உழவிருக்கை - அலாசனம் - PLOUGH POSTURE

தொழில் - ACTIVITIES :-

61. வழிபாட்டிருக்கை - சசாங்காசனம் - WORSHIP POSTURE

62. வீரவிருக்கை - வீராசனம் - BRAVE POSTURE

63. நெற்றிக்கண் வழியன் இருக்கை - வீரபத்ராசனம் - GLABELLA VIEW POSTURE

64. அம்மி அரைக்கும் இருக்கை - உபவிசுட்டகோணாசனம் - GRINDING POSTURE

65. காலணிதையலிருக்கை - பத்ராசனம் - SHOEMAKER POSTURE

66. தேரோட்டி இருக்கை - சாரதாசனம் - CHARIOT RIDER POSTURE

67. தலை முழங்கால் இருக்கை, பூத்தொடுக்கும் இருக்கை / - சானுசீராசனம் - HORIZONTAL U POSTURE , MAKING GARLAND POSTURE.

உடல் உறுப்புகள் - ORGANS OF HUMAN BODY :-

68. இணை காலடி இருக்கை - சமபாதாசனம் - PARRALLEL FOOT POSTURE

69. ஒரு காலூன்றி இருக்கை - நின்ற பாதாசனம் - SINGLE LEG POSTURE

70. கோண இருக்கை - கோணாசனம் - ANGLED POSTURE

71. விலாப்பக்க கோண இருக்கை - பார்சுவ கோணாசனம் - RIBSIDE ANGLED POSTURE

72. மண்டிவல்லிருக்கை - வச்சிராசனம் - FIRM KNEELING POSTURE

73. மழலை இருக்கை - பாலாசனம் - CHILD POSTURE

74. கிடைநிலை வல்லிருக்கை - சுப்த வச்சிராசனம் - SUPINE ANKLE POSTURE

75. குந்தி கைகூப்பு இருக்கை - உட்கட்டாசனம் - PERCH AND SALUTE WITH STRETCHED ARMS ABOVE HEAD

76. கை கூப்புகை தாமரை இருக்கை- பர்வட்டாசனம் - OVERHEAD RAISING OF ARMS AT LOTUS POSTURE

77. மாற்று அமர் இருக்கை - அர்த்தமத்ச்யேந்தராசனம் - CONTRA SITTING POSTURE

78. பூட்டிய கோணவிருக்கை - பத்தகோணாசனம் - LOCKED ANGLE POSTURE

79. நீள்காலடி இருக்கை - உத்தான பாதாசனம் - RAISED FOOT ERECT

80. ஓகத்துயில் - யோக நித்ரா - OGAM SLEEP

81. அரை உடல் இருக்கை - விபரீதகரணி - HIP STAND POSTURE

82. முழு உடல் இருக்கை - சர்வாங்காசனம் - SHOULDER STAND

83. பாதி முழு உடல் இருக்கை - பர்வதாசனம் - SEMI SHOULDER STAND

84. மேடை இருக்கை - பீடாசனம் - STAGE POSTURE

85. பகுதலை இருக்கை - அர்த்த சிரசாசனம் - SEMI INVERTTED

86. தலை இருக்கை - சிரசாசனம் - INVERTTED POSTURE

தூய்மை - CLEANSING :-

87. வளிகழித்தலிருக்கை - பவன முக்தாசனம் - WIND RELEASING TECHNIQUE

88. வளி எழுப்பிக்கட்டுவிருக்கை - உட்டியானபந்தம் - FLYUP LOCK

89. குடல் சுழற்றியிருக்கை - நௌலி - BOWEL CIRCULATING POSTURE

90. மூச்சொழுக்கம் - பிராணாயாமம் -
ORDER OF BREATH

91. தலை தூய்மை - கபாலபாதி - CLEANSING OF BRAIN

92. துருத்தி மூச்சு - பசுதிரிகா - BELLOW BREATH

93. சீழ்க்கை - சீத்காரி - WHISTLING

94. நீர்த் தூய்மை - சலநேதி - WATER CLEANSING

95. குளிர் சீழ்க்கை - சீத்தளி - COOL WHISTLE

96. மூலக்கட்டு - மூலபந்தம் - ANAL CONTRACTION

97. நாடித் தூய்மை - நாடி சுத்தி - CLEANSING OF PULSE

98. தேனீ ஒலி - பிராமரி - HONEY BEE HISSING

99. கண் தூய்மை - திராடகா - EYE CLEANSING

100. பல்லிடுக்கில் காற்றுறிஞ்சல் - சதந்தா - INHALING THROUGH CLEANCHED TEETH

101. உள் மூச்சு - அனுலோமம் - INHALING

102. வெளி மூச்சு - விலோமம் - EXHALING

103. தொண்டை ஒலி - உச்சயி - HISSING OF PHARYNX

நிறைவு நிலை - PACIFICATION :-

104. இயல்பிருக்கை - சுகாசனம் - AT EASE POSTURE

105.. அமைதி இருக்கை - சவாசனம், - LYING RELAX POSTURE

தகவல் :- மரபு வழி சித்த வைத்தியர் மாலிக்
- முகநூல் பக்கம் (இறையருள் மாலிக்)

புதன், 20 ஜூன், 2018

பிழை இன்றி எழுதுவீர் பாட்டுக்கு இலக்கணம்

வல்லெழுத்து மிகாத இடங்கள்


வல்லெழுத்து என்றது க், ச், ட், த், ப், ற் என்ற வல்லொற்றுக்கள்.

மிகாத இடங்கள் என்றால் என்ன? அகர வீற்றுப் பெயரெச்சத்தின் முன் வல்லெழுத்து வந்தால் இடையில் வல்லொற்று மிகாது. இதுதான் வல்லெழுத்து மிகாத இடம்.

வல்லெழுத்து மிகாத இடங்களை நான் விரித்துரைக்கு முன் - அறிவிக்க வேண்டி யவை சில உண்டு. அவைகளைப் படிப்பவர்’ மறவாமல் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

‘வரும்படி சொன்னான்’ என்பதில் இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் - வரும்படி என்ற சொல் நிலை மொழி. சொன்னான் - வருமொழி.

இனிப் பெயரெச்சம் என்றால் என்ன? எது? என்பவைகளை விளக்குகின்றேன்.

பெயரெச்சம்

பெயர் குறைந்து வரும் எச்சச் சொல், அதாவது, பெயர் குறைந்த சொல் பெயரெச்சம். எனவே, பெயரைக் கொண்டு முடியும் எச்சம் பெயரெச்சம் என்க.

எடுத்துக்காட்டு

வருகின்ற பாம்பு. இவைகளில் வருகின்ற என்பது பெயரெச்சம். அது பாம்பு என்ற பெயரெச்சத்தைக் கொண்டு முடிந்தது காண்க.

வந்த குதிரை என்பதில் வந்த என்பது இறந்தகாலத் தெரிநிலைப் பெயரெச்சம்.

வருகின்ற குதிரை என்பதில் வருகின்ற....என்பது நிகழ்காலத் தெரி நிலைப் பெயரெச்சம்.

சென்ற காலம் என்பதில் சென்ற என்பது இறந்தகாலத் தெரிநிலைப் பெயரெச்சம்.

செல்கின்ற காலம் என்பதில் செல்கின்ற என்பது நிகழ்காலத் தெரிநிலைப் பெயரெச்சம்.

இவைபோல வருவன எல்லாம் பெய ரெச்சம் என்க. தெரிநிலை என்றால் என்ன?

வல்லினம் வந்தன இயல்பாயின

சிலர், வருகின்றனக் குதிரைகள், பெரியனக் குதிரை கள் எனப் பிழையாய் எழுதி விடுகின்றார்கள். அவர்கள் அகர வீற்று அஃறிணைப் பலவின்பால் வினைமுற்றுக் களின் முன் வரும் வல்லினம் இயல்பாகும் என்பதை அறியார் போலும்.

பல, சில என்பவை பலவின்பால் அஃறி ணைப் பெயர்ச் சொற்கள். | இந்த இரண்டு சொற்களின் முன்பும் வல்லெழுத்து வந்தால் மிகாது இயல்பே யாகும்.

எடுத்துக்காட்டு: பல குதிரைகள், பல பேர்கள், பல தேர்கள், சில குதிரைகள், சில பேர்கள், சில தேர்கள்.

சிலர், பலப்பேர், சிலக் குதிரைகள் என்று பிழையாய் எழுதிவிடுகிறார்கள். அவர் பல, சில என்னும் அஃறிணைப் பலவின்பால் பெயர்களின் முன் வல்லினம் இயல்பாகும் என்பதை அறியார் போலும்.

இதில் இன்னொன்று நினைவிற் கொள்ள வேண்டும்.

பல என்பதன் முன் பல என்பதே வந்தால் பலபல என்றும் ஆகும். பலப்பல என்றும் ஆகும். பற்பல என்றும் ஆகும்.

அப்படியே சிலமுன் சில வரின் சிலசில, சிலச் சில, சிற்சில என்றெல்லாம் ஆகும்.

‘அகரத்தை ஈறாக உடைய கண்ட முதலிய பெய ரெச்சங்களின் முன்போ க, பெ, பி ஆகிய வல்லெழுத்து வந்தால் மிகவில்லை இயல்பாகவே இருந்தது காண்க.

பெரிய + குதிரை = பெரிய குதிரை

சிறிய + பன்றி = சிறிய பன்றி

வலிய + கொக்கன் = வலிய கொக்கன்

மெலிய + கயிறு = மெலிய கயிறு

உள்ள + பணம் = உள்ள பணம்

அகர ஈற்றுக் குறிப்புப் பெயரெச்சங்களின் முன் வல்லினம் வந்தால் மிகாது என்பது தெரிகின்றது.

சிலர், வந்தக் குதிரை என்றும், போனப் பிள்ளை என்றும், என்றக் காலம் என்றும், பெரியப் பையன், சிறியப் பாம்பு என்றும் எழுதி வருகிறார்கள். அவர்கள் பெயரெச்சத் தின் முன் வலிவரின் மிகாது என்பதை அறியார் போலும்.

தெரிநிலை வினைமுற்று என்னும், குறிப்பு வினை முற்று என்னும் இருவகை வினை முற்றுக்களின் முன்னும் வரும் வல்லினம் மிகாது இயல்பாகும்.

தெரிநிலை வினைமுற்றுப் பார்ப்போம்.

வந்தன குதிரைகள்

வருகின்றன பறவைகள்

எரிந்தன கொள்ளிகள்

எரிகின்றன கொள்ளிகள்

இவைகளில் முதலில் உள்ளவை இறந்த கால அஃறிணை வினைமுற்றுக்கள். அவற்றின் முன் கு, ப, கொ, கொ ஆகிய வல்லெழுத்துகள் வந்தன. இயல்பாயின. மிகவில்லை .

இனிக் குறிப்பு வினைமுற்றுப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

பெரியன குதிரைகள்

சிறியன குதிரைகள்

வலியன கழுகுகள்

இவற்றில் பெரியன, சிறியன; வலியன குறிப்பு வினை முற்றுக்கள். அவற்றின் முன் கு, கு, க ஆகிய வல்லெழுத்துகள் வந்தன. இயல்பாயின; மிகவில்லை.

பெயரெச்சம் பல வருமாறு

நடந்த, நடக்கின்ற, வந்த, வருகின்ற, மடிந்த, மடிகின்ற முதலியவை.

இங்குக் காட்டிய பெயரெச்சங்கள் அகரத்தைக் கடைசியில் உடைய பெயரெச்சங்கள். மேலும் காலத்தைத் தெரியக் காட்டும் தெரிநிலைப் பெயரெச்சங்கள்.

இனிக் காலத்தைக் குறிப்பாகக் காட்டுகின்ற குறிப்புப் பெயரெச்சங்களும் உண்டு.

பெரிய பாம்பு என்பதில் பெரிய என்பது குறிப்புப் பெயரெச்சம். சிறிய, அரிய முதலியனவும் குறிப்புப் பெயரெச்சங்களே.

பயிற்சி:

கண்ட - இறந்த காலத் தெரிநிலைப் பெயரெச்சம்

காணுகின்ற - நிகழ்காலத் தெரிநிலைப் பெயரெச்சம்

சிரித்த - இறந்தகாலத் தெரிநிலைப் பெயரெச்சம்

பெரிய - குறிப்புப் பெயரெச்சம்

சிறிய - குறிப்புப் பெயரெச்சம்

வலிய - குறிப்புப் பெயரெச்சம்

மெலிய - குறிப்புப் பெயரெச்சம்

உள்ள - குறிப்புப் பெயரெச்சம்

ஆகிய தெரிநிலைப் பெயரெச்சத்திற்கு முன்னும், குறிப்புப் பெயரெச்சத்திற்கு முன்னும் வல்லெழுத்து வந்தால் மிகாது. இயல்பாகும்.

கண்ட + போது = கண்டபோது

காண்கின்ற + கண் = காண்கின்ற கண்

சிரித்த + பெண் = சிரித்த பெண்

சிரிக்கின்ற + பிள்ளை = சிரிக்கின்ற பிள்ளை

- குயில் - சென்னை (15-4-62)

-  விடுதலை ஞாயிறு மலர், 19.5.18

வெள்ளி, 15 ஜூன், 2018

தமிழைச் சரியாய் எழுத வல்லªழுத்து மிகாத இடங்கள் (1)

பிழைஇன்றி எழுதுவீர்!

அம்ம ஓர் இடைச்சொல். இச்சொல் செய்யுளில் சொற்றொடருக்கு முதலில் வரும்.


அம்ம தோழி. கேட்பாய் தோழி என்று பொருள். இந்த அம்ம என்பதன் முன் வல்லெழுத்து மிகாது.

எடுத்துக்காட்டு

அம்ம தோழி மிகவில்லை. அல்லவா? என்ப உண்ப வருப என்றால், என்று சொல்லுவார்கள், என்று உண்ணுவார்கள், என்று வருவார்கள் என்று பொருள். உயர்திணைப் பலர்பால் வினை முற்றுக்கள் இவை. இவற்றின் முன் வரும் வல்லினம் மிகாது. இயல்பே யாகும்.

என்ப பெரியோர். உண்ப கண்ணனார், வருப தந்தையார். இயல்பே ஆகின காண்க.

அன்ப, நண்ப என்றால் அன்பனே, நண்பனே என்று பொருள். அருகில் இருப்பவனைக் கூப்பிடுவது. அண்மை விளி என்பர். இந்த அண்மை விளியாகிய அன்ப நண்ப என்பவற்றின் முன்வரும் வல்லினம் மிகாது. இயல்பே யாகும்.

அன்ப + செல் = அன்ப செல்; நண்ப + தின் = நண்ப தின் மிகாமல் இயல்பாயின காண்க.

செய்யிய போனான் என்ற சொற்றொடரை நோக்குக. இதன் செய்யப் போனான். போனான் என்பதுதான். செய்ய என்பதற்குப் பதிலாகச் செய்யிய என்று பாட்டில் வரும். பேச்சு வழக்கில் வாராது.

செய்யிய என்பது போலவே உண்ணிய காணிய என்றெல்லாமும் வரும். உண்ணிய உண்ண, காணிய காண.

செய்யிய, உண்ணிய, காணிய என்பனபோல வரும் வினையெச்சங்களின் முன் வல்லெழுத்து வந்தால் இயல்பாகும்; மிகாது.

செய்யிய + சென்றான் = செய்யிய சென்றான்.

உண்ணிய + போனான் = உண்ணிய போனான்.

காணிய + சென்றான் = காணிய சென்றான்.

இயல்பாயின காண்க.

வாழ்க, வெல்க, செய்க, வாழிய என்பவை வியங்கோள் வினைமுற்றுக்கள். இவற்றின் முன்வரும் வல்லினம் மிகாது. இயல்பே யாகும்.

வாழ்க பெரியார், வெல்க கந்தனார், செய்க பொன்னனார், வாழிய பூதனார் இயல்பாயின காண்க.

வருக என்பதும் வியங்கோள் வினைமுற்றுத்தான். வருக கற்றார் என்று இயல்பாயிற்றுக் காண்க.

இதுவரைக்கும் அ என்ற எழுத்தைக் கடைசியிலுள்ள சொற்களின் முன் வல்லெழுத்து வந்தால் இயல்பாகும் என்பது பற்றிக் கூறினேன். அவற்றில் சில கேள்விகள் கேட்கின்றேன்.

பல, சில என்பவை என்ன சொற்கள்? அவற்றின் முன் வரும் வல்லினம் மிகுமா?

விடை: பல, சில அஃறிணைப் பலவின்பால் பன்மைப் பெயர்கள். இவற்றின் முன்வரும் வல்லெழுத்து மிகாது.

பல போயின, சில சென்றன, சென்றன குதிரைகள் என்ற தொடரில் சென்றன என்பது என்ன சொல்? வலி மிகுமா?

சென்றன அஃறிணைப் பலவின்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று. இதன் முன் வல்லெழுத்து மிகாது. சென்றன குதிரைகள் அதுபோல இன்னும் சில சொற்கள் சொல்லிக் காட்டு.

விடை: மிகாது. அம்ம தோழி என இயல்பாயிற்றுக் காண்க.

அகர ஈற்றுப் பெயரெச்சங்கள் சில கூறுக.

விடை: வந்த குதிரை என்ற தொடரில் வந்த என்பதும், நடந்த கழுதை என்பதில் நடந்த என்பதும் பிறவும் பெயரெச்சங்கள்.

இவற்றின் முன் வலி மிகுமா?

விடை: மிகாது; இயல்பாகும்.

வந்த + குதிரை = வந்த குதிரை

வாழ்க, வாழிய, வருக என்ற வியங்கோள் வினை முற்றுக்களின் முன் வரும் வலி இயல்பாகுமா?

விடை: ஆம்!

ஆ (ஆகார ஈறு)

இனி ஆ என்ற எழுத்தைக் கடைசியாகக் கொண்ட சொல்லின் முன் வல்லினம் வந்தால் மிகாத இடங்களைச் சொல்லுகின்றேன்.

ஓடா, வாரா, உண்ணா, தின்னா என்றால் ஓட மாட்டா, வரமாட்டா, உண்ணமாட்டா, தின்ன மாட்டா என்பது பொருள்.

ஓடா + குதிரைகள் = ஓடா குதிரைகள்.

வாரா + காளைகள் = வாரா காளைகள்.

உண்ணா + குரங்குகள் = உண்ணா குரங்குகள்.

தின்னா + பன்றிகள் = தின்னா பன்றிகள்.

ஓடா, வாரா, உண்ணா, தின்னா என்பனவும் இவை போன்றவைகளும் அஃறிணைப் பலவின்பால் எதிர்கால வினைமுற்றுக்கள் என்று சொல்லப்படும்.

எதிர்மறை என்றால் என்ன?

வரும் என்றால் உடன்பாடு

வாரா என்றால் எதிர்மறை

தின்னும் என்றால் உடன்பாடு

தின்னா என்றால் எதிர்மறை - என வேறுபாடு அறிக.

நண்பா வேலா என்பன சேய்மை விளிகள். சேய்மையி லிருப்பாரை அழைப்பது சேய்மை விளி. விளித்தல் = அழைத்தல், நண்பா, வேலா, குப்பா என்பவற்றின் முன்வரும் வல்லெழுத்து மிகாது.

நண்பா + போ = நண்பா போ

வேலா + தின் = வேலா தின் பிறவும் இப்படியே

அம்மா, அப்பா, பாப்பா - இவையும் விளிகள்

அம்மா + போவீர் = அம்மா போவீர்

அப்பா + தின்னுக = அப்பா தின்னுக

பாப்பா + செல் = பாப்பா செல்

அண்ணா + தருக = அண்ணா தருக

மிகவில்லை : இயல்பாயின அல்லவா?

சேர சோழ பாண்டியர் என்பவையும் இப்படியே.

சேரா + காக்க = சேரா காக்க

சோழா + போர் புரிக = சோழா போர் புரிக

பாண்டியா + புகழ் பெறுக = பாண்டியா புகழ் பெறுக.

சேராக் காக்க, சோழாப் போர்புரிக என்பன பிழைகள்.

- குயில்: ‘புரட்சிக்கவிஞர்’

சென்னை 1-5-62

-  விடுதலை ஞாயிறு மலர், 26.5.18

புரட்சிக் கவிஞரும் திருவள்ளுவர் படமும்

பட்டுக்கோட்டை பி.எல்.இராசேந்திரன்“தை” முதல் நாள் பொங்கல் நாள் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு தொடக்க நாள்! தமிழ கத்தில் திருவள்ளுவர், திருநாள் 2015 தை 1 இல் மலர்கிறது.

இந்நேரத்தில், அவர், வாழ்வோடும் திரு வள்ளுவரோடும் தொடர்புடைய முக்கிய நிகழ்ச்சி ஒன்றை நாம் நினைவு கூரலாமா?

திருவள்ளுவப் பெருந்தகையின் திரு வுருவப் படமொன்று, தமிழ்நாடு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுத் தமிழகம் எங்கும் முக்கிய இடங்களிலெல்லாம் காட்சியளிப் பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஓவிய விற்பன்னர் வேணுகோபால சர்மா கைவண்ணத்தில் உயிர்பெற்ற அந்தத் திருவள்ளுவர் உருப் பெற மூல காரணமானவரே புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசனார்தான்!

1950களில், புரட்சிக் கவிஞரின் மாண வனாகப் புதுவையில் நான் குருகுலவாசம் நடத்திக் கொண்டிருந்தநேரம் அது. அப் போதெல்லாம் அவர் வெளியூர்ப் பயணங் களில் உதவியாளனாக நான்தான் உடன் செல்வேன். அப்படி ஒருமுறை நாங்கள் சென்னைக்குப் பயணமானோம். புரட்சிக் கவிஞரின் மாப்பிள்ளை மா.தண்டபாணி அவர்களும் எங்களோடு வந்தார்.

சென்னையில் பாவேந்தர் புரட்சிக் கவி ஞரின் நெருங்கிய நண்பரான திரு. வேணு கோபால் சர்மா, சிறந்த புகைப்பட நிபுணரும் ஆவார்; சிவப்புச் சால்வையும் புன்னகையு மாக இன்றும் நாம் காணும் பாவேந்தர் படம் அவர் எடுத்தது தான். அவர் அப்போது சென்னை வால்டாக்ஸ் ரோட்டில் உள்ள வசந்தவிகாரில்தான் தங்கியிருந்தார். பாவேந் தர் பெரும்பாலும் சென்னைக்கு வந்தால், அங்குபோய் அவரோடு தங்குவதுதான் வழக்கம். அதேபோல் அன்றும் நாங்கள் அங்கேதான் போய்ச் சேர்ந்தோம்.

தலைசிறந்த ஓவியரான வேணுகோபால் சர்மா, கையில் ஓர் ஒற்றை ரோஜாவோடு உட் கார்ந்திருக்கும் முகலாய மன்னர் ஷாஜ ஹான் ஓவியம் வரைய பென்சில் “ஸ்கெட்ச்” பண்ணி வைத்திருந்தார்.
“என்ன சர்மா, இது யாரோட படம்?” என்றார் புரட்சிக் கவிஞர். சர்மா பதில் சொன்னார்.

“அட ஏம்பா நீ வேற!... நான் ஒண்ணு சொல்றேன் செய்றியா?” என்றபடியே, ஒரு மேஜை அளவுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட் டிருந்த அந்தப் படத்தின் முன் நாற்காலியை இழுத்துப் போட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்தார், புரட்சிக் கவிஞர். வேணுகோபாலசர்மா, மிகக் கவனத்தோடு அவரைப் பார்த்தார்.

“இதபார் சர்மா, வலது கையில் இருக்கிற ரோஜாவை எடுத்துடு; அதுக்குப் பதிலா ஒரு எழுத்தாணியைக் கொடு. இடது கையில் ஓலைச் சுவடி போடு. மேல உடுப்பெல்லாம் வேணாம். வெறும் உடம்பு, இடது தோள்ல அங்க வஸ்திரம், அதாவது பாதி உடம்பை, மறைச்சாப்ல இருக்கணும்; தலைல பெரிசா ஒரு முண்டாசு எழுதிருக்கியே? அதை அப் படியே சுருட்டி முடிஞ்சி ஜடாமுடி ஆக்கீடு.. அப்புறம்...” ஒரு நிமிஷம் அந்தப் படத்தைப் பரவலாகப் பார்த்தார் புரட்சிக் கவிஞர்.

“ஊம்.. முக்கியமான விஷயம். கால்ல விரலெல்லாம் சேர்ந்தாப்ல இருக்கக் கூடா துப்பா; கட்டை விரலை மட்டும் கொஞ்சம் விலக்கி நிமிர்த்திவிடு. அறிவாளிங்களுக்கு அப்படித் தான் இருக்கும்!” என்று கூறி விட்டு எழுந்தார்.

சர்மாவின் வியப்பு

“சரி, அதுமாதிரியெல்லாம் செய்தா என்ன ஆகும்?” என்றார் வேணுகோபால் சர்மா. “புரியலே? நீ தான் ஓவியனாச்சே! நான் சொன்னதையெல்லாம் வெச்சி கற் பனை பண்ணிப்பாரேன்?... இதுவே திரு வள்ளுவர் படம் ஆயிடும்!” என்றார் புரட் சிக்கவிஞர். வியப்போடு பார்த்தார் சர்மா.

நாங்கள் அடுத்த தடவை சென்னைக் குச் சென்றபோது, அந்த முகலாய மன்னர் சாட்சாத் திருவள்ளுவரே ஆகிவிட்டிருந் தார்! “வேற என்ன செய்யணும் சொல் லுங்க?” என்றார் வேணுகோபால் சர்மா.
“நீ விட்டுடு. காமராஜர்கிட்டே சொல்லி, அரசாங்கம் மூலமா எதுனா இதுக்கு உதவி செய்ய முடியுமான்னு நானே பார்க்கி றேன்!” என்று சொன்னார் புரட்சிக் கவிஞர்.

புதுவைத் தமிழ்ப் பேராசிரியர் சு.குமார சாமி என்பாருக்குப் பாராட்டு விழா நடந்த ஏற்பாடாகியது அப்போதைய தமிழக முதல்வரான திரு. கு. காமராசரையே அவ்விழாவிற்கு வரச் செய்யலாம் என்று கூறி, அவரைப் புதுவைக்கே அழைக்கின்ற பொறுப்பையும் தானே ஏற்றுக்கொண்டார் புரட்சிக் கவிஞர்.

5.2.1959 வியாழக்கிழமையன்று மாலை யில், புதுவை வேதபுரீசுவரர் கோயிலில் அந்தப் பாராட்டு விழா நடப்பதாக ஏற்பாடு. அதற்கு முதல் நாளில் அந்தத் திருவள்ளு வர் படத்தோடு வேணுகோபால் சர்மா வுக்கு புதுவைக்கு வந்து சேரும்படி வகை செய்யப்பட்டது.

வள்ளுவர் படத்திறப்பு

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் தலை மையில் பேராசிரியர் சு. குமாரசாமிக்குப் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. அவ்விழா வில் பங்கேற்ற தமிழக முதல்வர் காமராசர், அப்பேராசிரியருக்குப் பொன்னாடை போர்த்தினார். விழா முடிந்ததும், புரட்சிக் கவிஞர் வீட்டில் திருவள்ளுவர் படத் திறப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

பெருமாள் கோவில் தெரு, 95 ஆம் எண்ணுள்ள தனது இல்லத்தில் நடை பெற்ற அவ்விழாவிற்கும் புரட்சிக் கவி ஞரே தலைமை தாங்கினார். அப்போது அவர், ஓவியர் வேணுகோபால் சர்மா வையும் அவரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள திருவள்ளுவர் திருவுருவப் படத்தையும் பற்றி மனம் திறந்து பாராட்டிப் பேசினார். “திருவள்ளுவர் இப்படித்தான் இருந் திருக்க முடியும்; இதை எவனாலும் மறுக்க முடியாது” என்று அழுத்தமாகக் குறிப் பிட்டு, அதைத் திறந்து வைக்குமாறு தமிழக முதல்வர் காமராசரைக் கேட்டுக் கொண்டு அவருக்குப் பொன்னாடை அணிவித்தார்.

காமராசர், திருவள்ளுவர் படத்தைத் திறந்து வைத்து ஓவியர் வேணுகோபால் சர்மாவுக்குச் சால்வை அணிவித்தார். அன்றைய அவர் சொற்பொழிவு ரத்தினச் சுருக்கமாக அமைந்தது.

“நான் ஒண்ணும் பெரிய தமிழ்வித்வான் கிடையாது; தமிழ்ல என்னென்னமோ ஏராளமான இலக்கியமெல்லாம் இருக்குங் கிறாங்களே அதையெல்லாம் படிச்சதும் கிடையாது. புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் என்னாட்டம் இல்லே; நிறைய படிச்சவர் - புலவர். அப்படியாப்பட்டவரே திருவள்ளு வர் இப்படித் தான் இருந்திருப்பார்னு அடிச்சி சொல்றார். அதனால திருவள்ளுவர் இதாட்டம்தான் இருந்திருக்கணும்கிறேன். இந்தப் படத்தைத் திறந்து வைப்பதில் நான் உள்ளபடியே ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட றேன்!” - இதுதான் திரு. காமராசரின் அன் றையப் பேச்சு.

விழாவில், புரட்சிக்கவிஞரின் மாப்பிள் ளையும் “குயில்” வார ஏட்டின் அமைச் சருமான (மேனேஜர்) மா.தண்டபாணி நன்றி கூறிப் பேசினார்.

அன்றைக்குத் தமிழக முதலமைச்சருக்கு மட்டுமல்ல; விழாவிற்கு வந்திருந்த அனை வருக்குமே புரட்சிக்கவிஞர் வீட்டில்தான் சாப்பாடு. என்ன சாப்பாடு தெரியுமோ? வான்கோழி பிரியாணி!

அதுதான் காமராசருக்குப் பிடிக்குமாம். பாவேந்தரே சொன்னது இது!

எனக்கொரு சோதனை 

அன்றைக்குப் பந்தி பரிமாறியவர்களில் நானும் ஒருவன். அப்படிப் பரிமாறும்போது, தோளில் போட்டுக் கொண்டிருந்த என் கைக்குட்டை தமிழக முதலமைச்சர் இலை யருகே விழுந்துவிட-அதுகண்டு பாவேந்தர் என் மீது வீசிய நெருப்புப் பார்வை இன் னும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது.

அதிலிருந்து, காலர் அழுக்குப் படா திருக்கக் கைகுட்டையை மடித்து வைக்கும் தஞ்சை மாவட்ட வழக்கத்தையே நான் விட்டு விட்டேன்.

அதன்பிறகு அந்தத் திருவள்ளுவர் படம் சென்னையில் உள்ள தேனாம்பேட்டை பொருட் காட்சித் திடலில் காட்சிக்கு வைக் கப்பட்டது. பேரறிஞர் அண்ணா , நாவலர், கலைஞர் முதலான அரசியல் தலைவர் களெல்லாம் பார்த்துப் பாராட்டினார்கள்.

இதற்கெல்லாம் பிறகுதான் 15.2:1960 இல் காமராசர் ஆட்சிக்காலத்திலேயே திருவள் ளுவர் திருவுருவம் 15 காசு அஞ்சல் தலை யாக வெளிவந்தது.

பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தமிழக முதல்வராக இருந்தபோது (9.6.1967) தலை மைச் செயலகத்தில் திருவள்ளுவர் திரு வுருவப் படம் சட்டப் பேரவையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

1975இல் சென்னை -அரசினர் தோட்டத் தில் உள்ள ராஜாஜி மண்டபத்தில், அரசு ஏடான “தமிழரசு” பத்திரிகையின் 5ஆவது ஆண்டுவிழா கொண்டாடப்பட்டது. அப் போது தமிழக முதல்வராக இருந்த கலை ஞர் மு.கருணாநிதி ஒரு சிறப்பான காரியம் செய்தார்.

அதுவரை ராஜாஜி மண்டபத்தில் வைக் கப்பட்டிருந்த வெள்ளையாட்சிக் காலக் கவர்னர்கள் படத்தையெல்லாம் எடுத்து விட்டுத் தமிழறிஞர்கள் பன்னிருவரின் திருவுருவப் படங்களை அம்மண்டபத்தில் வைக்க ஏற்பாடு செய்தார்,

அவர் ஆலோசனைப்படியே, வேணு கோபால் சர்மா வரைந்த திருவள்ளுவர் ஓவியம் - எழுந்து நிற்பது போல வேறொரு ஓவியரால் சித்திரிக்கப்பட்டு ராஜாஜி மண் டபத்தில் வைக்கப்பட்டது. எளிமையான அந்த விழாவில் சர்மா உட்பட அந்த ஓவி யங்களை வரைந்த அத்தனை ஓவியர்க ளுக்கும் முதலமைச்சரான கலைஞரா லேயே சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

அதே கலைஞர் அவர்கள் மீண்டும் முத லமைச்சரான பிறகு - முதுமை காரணமாக உடல் நலிவுற்றிருந்தார், திருவள்ளுவர் திரு வுருவத்தை நமக்களித்த அந்த மாபெரும் ஓவியர் திரு.வேணுகோபால் சர்மா.
மருத்துவச் சிகிச்சைகென மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள், அரசு மூலம் பத்தா யிரம் ரூபாய் நிதி வழங்கினார் ஆயினும் அவர் நலம்பெற்று எழுந்தாரில்லை.

“நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்

பெருமை உடைத்திவ் உலகு”

என்ற குறளுக்கு இலக்கணமாகிவிட்டார்!

நன்றி: ‘குயில்’ - 2015,

ஜன.-பிப்., பக்கம் 8-10

-  விடுதலை ஞாயிறு மலர், 28.4.18